PRZETARGI

Sprzęt rehabilitacyjny


Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i  Ziemi w  Toruniu zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego, w związku z realizacją projektu pn. „Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwany w dalszej treści „Projektem").

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

 

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

 

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej na adres Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i  Ziemi w  Toruniu, Ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń lub złożona poprzez Bazę Konkurencyjności Funduszy Europejskich (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), korzystając z opcji składania ofert, dostępnej przy ogłoszeniu dot. zapytania nr 2.HN.2022.RPO. 

 

Oferty składane w formie pisemnej należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 2.HN.2022.RPO. Nie otwierać przed 15.12.2022 roku (godz. 10.30)".

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2022 roku do godz. 10:00.

O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. O złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2022 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

  • Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

  • strona Zamawiającego:

www.hospicjumnadzieja.pl