REALIZOWANE PROJEKTY

Każdego dnia się rozwijamy


       

Fundacja Społeczno-Charytatywna od 01.09-31.03.2023r. realizuje projekt pt. "Domowe Dziecięce Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze z Nadzieją"

Celem projektu jest prowadzenie specjalistycznych zajęć dla dzieci w wieku 7-14 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności     z zakresu:

-logopedii,

-fizjoterapii,

-psychologii,

- oligofenopedagogiki,

- pomocy pielęgniarskiej

Projekt dofinansowany w ramach projektu pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
Nazwa zadania: BUDOWA ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY                     UL. SŁUŻEWSKIEJ 7 W TORUNIU
DOFINANSOWANIE: 4.150.000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 9.175.111,82 zł
Głównym celem zadania jest budowa nowej siedziby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży. Dzięki inwestycji zwiększy się dostęp do usług zdrowotnych w postaci opieki
długoterminowej nad dziećmi i młodzieżą z przewlekłymi schorzeniami, wymagającymi stałej opieki w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Placówka udzielać będzie całodobowych
świadczeń zdrowotnych obejmujących zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację małoletnich
osób zależnych, niewymagających hospitalizacji oraz zapewni im kontynuację leczenia farmakologicznego, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także edukację. Odbiorcami
świadczeń będą przede wszystkim dzieci i młodzież z dużymi defcytami samoobsługi, wymagające stałej, długotrwałej opieki i pielęgnacji. W zakładzie będzie udzielana pomoc dzieciom przewlekle chorym w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności,mająca na celu poprawę jakości ich życia. W ośrodku będą prowadzone indywidualne i grupowe zajęcia fizjoterapeutyczne oraz terapeutyczne.

Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi realizuje projekt dofinansowany z Funduszu Europejskich " Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia"

Przetargi

Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną związaną z przetargami unijnymi.

Wanny medyczne

Zakup, dostawa i montaż wanien medycznych pielęgnacyjnych w związku z realizacją projektu.

Podnośniki sufitowe

Zakup, dostawę i montaż podnośników sufitowych do przenoszenia pacjentów w związku z realizacją projektu.

Panele do gazów medycznych

Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży.

Sprzęt rehabilitacyjny

Zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego, w związku z realizacją projektu.
 

Kontakt

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

+48 (56) 652 05 49

biuro@hospicjumnadzieja.pl