Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na kontynuację robót budowlanych w zakresie rozbudowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w związku z realizacją projektu pn. Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. 

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

Inne miejsce publikacji Zapytania Ofertowego: 
Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

1.HN.2020.RPO – Dokumentacja budowlana

Przetarg na budowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu
ul. Służewska 7

Postępowanie na wybór wykonawcy

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201