Information on the processing of personal data

Dear Sir or Madam,

based on Article. 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of the European Union of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR), I inform you that :

 • the administrator of your personal data is The Social and Charitable Foundation to Help the Family and the Earth in Torun, with headquarters in Toruń, at Włocławska Street 169B, 87-100 Toruń, entered in the register of associations, other social and professional organizations, foundations and independent public healthcare institutions kept in the National Court Register under the number KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
 • contact with the Data Protection Inspector – Ewa Biedrzycka,  phone number: 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl
 • Your personal data is processed for the purpose to perform a necessary task carried out in the public interest – pursuant to art. 6 clause 1 and art. 9 item 2 lit. d GDPR;
 • the recipients of your personal data – apart from the administrator – will only be the entities authorized to obtain personal data on the basis of legal provisions;
 • Your personal data will be stored for a period of 10 years;
 • you have the right to request the administrator to access your personal data, rectify it or limit processing
 • you have the right to lodge a complaint with the supervisory body, i.e. the President of the Personal Data Office

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201