Oddział Stacjonarny, całodobowy Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Nie wszystkie ciężko chore dzieci mogą przebywać w swoich domach rodzinnych. To właśnie skłoniło nas do utworzenia w 2008 roku oddziału stacjonarnego, jedynego takiego miejsca w województwie kujawsko- pomorskim. Nasz budynek położony jest z dala od zgiełku miasta, w otoczeniu lasu. W naszym domu, bo tak go nazywany może przebywać jednocześnie 12 dzieci. Wysoko wykwalifikowany personel zapewnia fachową opiekę.
Z naszymi maluchami i młodzieżą pracują pielęgniarki, rehabilitanci, psycholog, logopeda, neurologopeda i przeszkoleni terapeuci. Pracownicy naszego oddziału, a także wolontariusze spędzają czas z naszymi podopiecznymi dając im namiastkę rodzinnego ciepła. Pomagają w codziennych zajęciach czytają dzieciom książki, wychodzą na spacer, często zastępują rodziców. Dzieci, którym stan zdrowia na to pozwala uczestniczą w zajęciach integracyjnych z przedszkolakami i uczniami z toruńskich szkół. Mamy bardzo dobrze wyposażoną salę polisensoryczną.

Dzięki pracy całego zespołu dzieci lepiej się rozwijają i zdobywają nowe umiejętności.

Koszty leczenia naszych pacjentów pokrywa NFZ. Kwota, którą otrzymujemy w ramach umowy z NFZ nie pokrywa wszystkich wydatków oddziału stacjonarnego.

Jesteśmy wdzięczni za każdą przekazywaną nam pomoc.

Kto zostaje objęty naszą opieką?

 • Dzieci z nieuleczalna chorobą, u których stale lub okresowo nie może być prowadzona opieka w warunkach domowych.
 • Dzieci osierocone lub czasowo z przyczyn losowych pozbawione opiekuna prawnego.
 • Dzieci z rodzin żyjących w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych i socjalnych.
 • Dzieci wymagające pobytu czasowego: choroba rodziców, terapia rodzinna, konieczność wyjazdu ze zdrowym rodzeństwem.
 • Dzieci przewlekle chore.

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201