Nasz zespół

Zarząd Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi

Prezes

Aleksandra Ruszczak

Członek

Ewa Biedrzycka

Rada Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi

Przewodniczący

Andrzej Cichocki

Członek

Paweł Brzeziński

Członek

dr n.med. Edward Krajewski

Koordynacja medyczna

Lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Maciej Cettler

Lekarz specjalista pediatrii i neurologii dziecięcej

Anna Rosochowicz

Koordynacja pielęgniarska

Dariusz Ciborski

Koordynacja fizjoterapeutyczna

Aleksandra Hermann

PR i działania marketingowe

Małgorzata Lenkiewicz

Koordynator Wolontariatu

Małgorzata Lenkiewicz

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201