Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu od dnia 1.03.2021 do 31.03.2024 realizuje projekt „Z NADZIEJĄ POKONAMY BARIERY”.
Do projektu zostanie rekrutowanych 13 beneficjentów – dzieci i młodzież przebywający w sposób ciągły w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. Jana Pawła II prowadzonym przez naszą Fundację. W ramach projektu beneficjenci będą regularnie uczestniczyli we wsparciu fizjoterapeutycznym, logopedycznym, pedagogicznym, terapii zajęciowej, terapii SI, terapii widzenia, terapii komunikacji za pomocą Cyber-Oka. Formy wsparcia zostały dostosowane do potrzeb beneficjentów. Zajęcia są prowadzone w sposób ciągły. Zajęcia z każdej z form wsparcia odbywają się co najmniej raz w tygodniu przez cały okres trwania projektu.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON.

Akceptacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000017073, REGON 870401923, NIP 9561603640;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Biedrzycka, tel. 603-921-468, e-mail: biuro@hospicjumnadzieja.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201