Zakończyło się postępowanie na wybór wykonawcy i kontynuujemy  budowę nowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla naszych podopiecznych. Projekt jest objęty dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowej 6.: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działania 6.1: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  i społeczną. Poddziałania 6.1.1: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na roboty dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. 

Główny cel Projektu to : stworzenie nowej infrastruktury dedykowanej dla Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego Dla Dzieci i Młodzieży. Budowa pozwoli na rozszerzenie działalności pielęgnacyjno- opiekuńczej poprzez poprawę miejsc i warunków lokalowych dla dzieci, w tym również pod respiratorami. Placówka udzielać będzie całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację małoletnich osób zależnych, niewymagających hospitalizacji oraz zapewni im kontynuację leczenia farmakologicznego, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także edukację. 

Odbiorcami świadczeń będą przede wszystkim dzieci i młodzież z dużymi deficytami samoobsługi, wymagające stałej, długotrwałej opieki i pielęgnacji. Realizacja tego projektu pozwoli naszej fundacji świadczyć procedury medyczne na najwyższym poziomie.

Na terenie budowy pojawił się już ciężki sprzęt budowlany. Teren został oczyszczony. Rozpoczęto wylewanie posadzek. Mamy nadzieję, że dzięki pomocy władz miasta i województwa kujawsko-pomorskiego, dofinansowaniu z funduszy unijnych, a także wsparciu lokalnych firm i osób prywatnych uda nam się tego dokonać. O postępach budowy będziemy Państwa informować  na naszej stronie internetowej w zakładce Budowa , a także na Facebooku.  

KRS: 0000017073 | Nr konta: 21 1090 1506 0000 0001 0385 1201