Styczeń 7, 2020

Zapraszamy na bal charytatywny (8.02.2020 r.)!!!

Zapraszamy na bal charytatywny (8.02.2020 r.)!!!

 Bal Charytatywny!!!

Serdecznie zapraszamy 8 lutego o godz. 20.00 do świetlicy w Biskupicach!

Całkowity dochód z tego wydarzenia  zostanie przeznaczony

na rzecz Dzieci z  naszego Oddziału Pielęgnacyjno – Opiekuńczego oraz Hospicjum domowego „Nadzieja”.

Koszt od osoby wynosi 100 zł.

Dziękujemy organizatorkom!

Zapisy telefoniczne:

Pani Grażyna-724-719-657

Załącznik nr 2

Do zgłoszenia loterii fantowej

Regulamin loterii fantowej

1.  Nazwa loterii fantowej
Loteria fantowa, zwana dalej „Loterią”.

2.  Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, Fundacja Społeczno – Charytatywna Pomoc Rodzinie i  Ziemi w Toruniu, ul. Włocławska 169 b.

3.  Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi  Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Toruniu, ul. Batorego 61, 87-100 Toruń.

4.  Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest na świetlicy wiejskiej w Biskupicach, ul. Kościelna 1, 87 – 152 Łubianka w czasie trwania balu charytatywnego.

5.  Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na rzecz Hospicjum Nadzieja, ul. Włocławska 169 b. w Toruniu.

6.  Czas trwania loterii fantowej

Loteria rozpocznie się w dniu 8.02.2020 r o godz. 20.00  i zakończy się w dniu  8.02.2020 r. o godz. 23.30 .

7.  Informacja dotycząca liczby losów  przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii

1. Loteria obejmuje sprzedaż losów uprawniających do wzięcia udziału w loterii.

2. Organizator przewiduje sprzedaż 200 sztuk losów. Cena jednego losu wynosi 10 złote brutto. Poszczególne losy oznaczone są pieczątką Fundacji oraz nazwą i numerem wylosowanego fantu.

8. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych

Sprzedaż losów odbywać się będzie w dniu 8.02.2020 r. w godzinach od 20.00 do 23.30 w świetlicy wiejskiej w Biskupicach ul. Kościelna 1, 87 – 152 Łubianka.

9. Uczestnicy loterii fantowej

9.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.

9.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.

9.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

10.  Zasady organizacji loterii fantowej

10.1 W „ Loterii” każdy los wygrywa.

10.2. Warunkiem uczestnictwa w” Loterii”:

a)  jest zakup losu za kwotę 10 zł brutto za sztukę w miejscu, o którym mowa w punkcie 8 regulaminu,

b) uczestnik nabywa los, losując kupon z pojemnika i odczytuje nazwę wylosowanej nagrody,

c) los przekazuje osobie odpowiedzialnej za prowadzenie loterii, która przekazuje nagrodę losującemu,

d) zużyty los zostaje przedarty i złożony do osobnego pojemnika.

10.3. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów.

11.  Nagrody loterii fantowej

11.1. Nagrodami w loterii fantowej są przedmioty pozyskane przez Organizatora od sponsorów.

11.2. Łączna wartość puli nagród wynosi 3174 złotych brutto.

11.3. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów wynosi  w zaokrągleniu 126 %.

11.5. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

12.  Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

12.1. Wydanie nagrody odbywa się w momencie wybrania losu zgodnie z zasadami loterii podanymi w punkcie 10 regulaminu.

13.  Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

13.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii. W skład Komisji wchodzić będzie Grażyna Gerne i przewodnicząca Ilona Sołtysiak

13.2. Komisja Loterii sporządzi z przebiegu losowania sprawozdanie z podaniem wyników losowania loterii.

14.  Zasady postępowania reklamacyjnego

14.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu, nie później niż w dniu 8.02.2020 r..

14.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej ale także ustnej po ich pisemnym utrwaleniu przez komisję Loterii.

14.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora.

14.4. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii. Termin rozpatrzenia  reklamacji nastąpi w dniu 8.02.2020 r. po zakończeniu sprzedaży losów i losowania nagród.

14.5. Decyzja Komisji Loterii dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

14.6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

15.  Przedawnienie roszczeń

15.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

15.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

16.  Postanowienia końcowe

16.1. Regulamin loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Fundacji Społeczno Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu..

16.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Kujawsko- Pomorskiego urzędu Celno – Skarbowego w Toruniu, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

16.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.

16.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Tekst jednolity z 2019, poz. 847, z późn. zm.).

16.6. Dane osobowe uczestnika loterii są zbierane, przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wyłącznie w celach zorganizowania Loterii, reklamacji, oraz wykonania przepisów prawa ciążących na Organizatorach. Administratorem danych osobowych jest Organizator Loterii.

 

Top